1. Hatály

A Termál Hotel Vesta szolgáltatásainak általános szerződési feltételei

1.1. Személyi és tárgyi hatály
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Termál Hotel Vesta (a továbbiakban: Hotel) valamennyi szálló- és éttermi magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vendégének (a továbbiakban: Vendég) nyújtott szállás-, éttermi és egyéb szálláshely szolgáltatáshoz általánosan kapcsolódó szolgáltatására, különös tekintettel azon szerződésekre vonatkoznak, melyek keretében a Hotel különféle rendezvények, így például konferenciák, bankettek, szemináriumok, esküvők stb. megtartására ad bérbe konferencia-, bankett és rendezvényi termeket. Jelen ÁSZF vonatkozik továbbá a Hotel minden további, ilyen rendezvényekkel összefüggő szállítására és szolgáltatására (így például audiovizuális eszközök bérbeadására, éttermi kitelepülésekre – ún. outside catering szolgáltatásokra – stb.).

A jelen ÁSZF – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – vonatkozik továbbá a Hotel szolgáltatásait az interneten és egyéb módon harmadik félnek közvetítő ún. „wholesaler”-ekkel és utazási irodákkal kötött hosszú távú szezonális ármegállapodásokra. Utazási irodák és „wholesaler” Megrendelők csak erre vonatkozó külön szerződés aláírása esetén jogosultak interneten keresztül történő értékesítésre.

A szállóvendég Megrendelő a Hotelbe történő bejelentkezéskor kitöltött regisztrációs kártya aláírásával, az éttermi vendég a szolgáltatás igénybevételével, illetve egyéb Megrendelő fél az egyedi szerződések létrejöttével tudomásul veszi jelen ÁSZF-et. A Hotel egyedi szerződésnek tekinti a Megrendelő és a Hotel között bármilyen, azaz akár szóbeli, akár írásbeli formában létrejött foglalásról szóló megállapodást.

Hotel és a Megrendelő a szerződések aláírással vagy elektronikus aláírással ellátott scannelt elektronikus változatát elfogadják, mint az eredeti példánnyal azonos bizonyító erejű dokumentumot.

1.2. Időbeli hatály:
Hotel jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan, bármikor módosítani, de egyben köteles a módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal a már megkötött egyedi szerződéssel rendelkező Megrendelőket írásban értesíteni a módosított ÁSZF megküldésével vagy választása szerint – azon felhívás megküldésével, hogy a módosított általános üzleti feltételek a Hotel honlapján megtekinthetőek. Amennyiben a Megrendelő az értesítéstől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül nem jelzi ellentmondását vagy kifogását, úgy az új ÁSZF általa elfogadottnak tekintendők. Amennyiben a Megrendelő a módosításokkal szemben ellentmondással vagy kifogással él, úgy a Hotel jogosult a kifogás vagy ellentmondás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a megkötött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Hotel a kifogás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem gyakorolja a felmondási jogát, úgy az egyedi szerződésre az ÁSZF módosítást megelőző tartalma az irányadó.

1.3. Amennyiben a Megrendelő és Hotel egyedi megállapodásában eltérően nem állapodnak meg írásban, a Felek jelen ÁSZF rendelkezéseit tekintik irányadónak.

2. Szerződéskötés, szerződő felek, felelősségvállalás

2.1. Amennyiben a Hotel szolgáltatásaira vonatkozó megrendelést a Vendég, illetve annak képviselője közvetlenül adja le Hotelnek, úgy a Vendég a szerződő (és egyben a fizetésre kötelezett) fél – a továbbiakban Megrendelő.

2.2. Amennyiben a Megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy – a továbbiakban Közvetítő – teszi meg, úgy a Közvetítő minősül szerződő (és egyben fizetésre kötelezett) félnek, azaz Megrendelőnek. A Hotel nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

2.3. Amennyiben a Hotel szolgáltatásaira vonatkozó Megrendelést egy harmadik fél a Vendég nevében és költségére adja le, úgy a harmadik fél – a továbbiakban Meghatalmazott – köteles Hotel felé hitelt érdemlően igazolni meghatalmazotti minőségét. A Szerződő és egyben fizetésre kötelezett fél ilyen esetben a Vendég.

2.4. Ha a Megrendelő nem azonos a Vendéggel, akkor Hotellel szemben egyetemleges kötelezettként viselik a felelősséget az összes szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséért.

2.5. Megrendelő felel a rendezvény résztvevői által esetlegesen igénybe vett többletszolgáltatások megfizetéséért, továbbá felel minden olyan kárért, amelyet a rendezvény helyszínéül szolgáló épületben vagy annak berendezési és felszerelési tárgyaiban munkatársai, segéderői, rendezvényeinek résztvevői okoznak, illetve ő maga okoz.

2.6. Ajánlati kötöttség

2.6.1. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában egyéni szállásszolgáltatás megrendelése esetén, azaz maximum 9 (kilenc) szoba azonos időpontra történő foglalása esetén a Megrendelő szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére munkanapokon 24 (huszonnégy) órán belül a Hotel írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy Hotel ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szerződés a Megrendelő írásbeli megrendelésének Hotel általi írásbeli visszaigazolásával jön létre. Szóbeli megrendelés, módosítás, vagy szóbeli visszaigazolás nem minősül szerződésnek.

2.6.2. Csoportos, azaz 10 (tíz) vagy több szoba azonos időpontra történő foglalása vagy rendezvényszolgáltatások esetén Megrendelő írásban megküldött ajánlatkérésére munkanapokon 24 (huszonnégy) órán belül a Hotel írásbeli ajánlatot küld.

Hotel a Megrendelőnek megküldött szerződési ajánlatra – az egyedi ajánlatban meghatározott eltérő időtartam hiányában – 14 (tizennégy) naptári napos ajánlati kötöttséget határoz meg. Ha a megrendelő által aláírt szerződés ezen határidő utolsó napján 24 óráig bezárólag nem érkezik meg a Hotelhez, az ajánlat érvényét veszti. A szerződés a Megrendelő és a Hotel – azaz: a szerződő felek – részéről történő aláírással jön létre.

2.6.3. Hotel kizárja az ajánlatának Megrendelő általi eltérő tartalommal történő elfogadását. Amennyiben a Megrendelő nem az ajánlatnak megfelelő tartalmú megrendelést küld Hotel részére, ezt Felek úgy értelmezik, hogy Megrendelő új ajánlatot kért és Hotel szabadon dönt az új ajánlat feltételeinek kialakításában, mely alapján Megrendelő a korábbiakhoz hasonlóan Megrendelést küldhet Hotel részére.

3. Szolgáltatások minősége, árak, fizetés

3.1. A Hotel köteles a Megrendelő által a helyszínen ráutaló magatartással kért és szolgáltatási körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtani. A telefon, internet, TV, parkolási szolgáltatást a Megrendelő ráutaló magatartással rendeli meg. A Megrendelő a bejelentkezéskor kitöltött regisztrációs kártya, illetve az egyedi szerződések aláírásával tudomásul veszi ezen szolgáltatások ráutaló magatartással történő igénybevételét.

3.2. Hotel jogosult egyes szolgáltatásai nyújtásához alvállalkozót igénybe venni, és ily módon közvetített szolgáltatást nyújtani. Különösen a TV, telefon, internet  szolgáltatásoknál a Hotel közvetített szolgáltatást nyújt. Túlfoglalás vagy átmeneti üzemeltetési problémák esetén Hotel jogosult a szolgáltatásait azonos vagy magasabb kategóriájú más szálloda, mint alvállalkozó igénybevételével teljesíteni (ún. booking out), mely esetben szintén közvetített szolgáltatásnyújtás valósul meg. Hotel ebben az esetben egy telefonálási lehetőséget és oda és vissza transzfert biztosít a Megrendelőnek, azonban Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott árat fizetni Hotelnek. Amennyiben a Megrendelő a helyettesítő szálláshelyet elfogadta, úgy utólagosan nem élhet kártérítési igénnyel Hotel felé.

3.3. Megrendelő köteles a szolgáltatásokért a megállapodott árat a Hotelnek az igénybevételt követően, a Hotelből történő távozást megelőzően megfizetni. Hotel jogosult a Megrendelőnek – előzetes hitelképesség-vizsgálatot követően – az utólagos fizetést engedélyezni.

3.4. A szerződéskötéstől számított 12 (tizenkettő) hónapon belül minden ármódosítás kizárt, kivéve az adók módosulásának esetét (pl.: ÁFA, IFA). A hatályos adójogszabályok változása miatti többletterheket Hotel jogosult Megrendelő egyidejű értesítése mellett Megrendelőre hárítani. A fenti egy éves időszak letelte után a Hotel fenntartja magának az áremelés jogát. A Hotel jogosult a nyilvánosan meghirdetett (nem szerződött) árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtatni.

3.5. Amennyiben a Hotel a megrendelő részére harmadik személyektől műszaki, technikai vagy egyéb szolgáltatásokat rendel vagy rendeltet meg, ezt minden esetben a Megrendelő javára teszi (közvetített szolgáltatások). Megrendelő felelős az igénybe vett berendezések kíméletes és rendeltetésszerű használatáért és szabályszerű visszaadásáért, valamint a szóban forgó berendezések átadásából eredő, harmadik személy által támasztott követelésektől köteles a Hotelt mentesíteni.

3.6. A Hotel által magyar forintban kiállított számlák – az egyedi szerződésben meghatározott eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a kiállítás napján készpénzben vagy bank/hitelkártyával, utólagos átutalás engedélyezése esetén a kiállítástól számított 10 (tíz) naptári napon belül fizetendők minden levonás nélkül Magyar Forintban (HUF) vagy a szerződésben meghatározott pénznemben. A szobaárak átváltási árfolyama a Magyar Nemzeti Banknak az érkezés napján érvényes devizaárfolyama. Az F&B árak (pl. étel, ital, bankett terembér, eszközbér) átváltási árfolyama ettől eltérhet. Fizetési késedelem esetén a Hotel jogosult késedelmi kamatként a Magyar Nemzeti Bank időszerűen érvényes jegybanki alapkamatának kétszeresét felszámítani. Foglaló vagy előleg fizetése esetén a fizetett foglaló vagy előleg és a végszámla csak ugyanazon devizanemben teljesíthető (pl. vagy mindkettő fizetés Ft-ban, vagy mindkettő EUR-ban).

3.7. A fizetés átutalással, a felhasználási jogcím megjelölésével, a Hotelnek az alábbi Banknál vezetett HUF bankszámlájára történik:

Bank neve:                                       Takarékbank Zrt.                          

Cím:                                            1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Bankszámlaszám (HUF):                  65100084-16226399 

SWIFT:                                              TAKBHUHB

3.8. A Hotel jogosult a Megrendelőtől az egyedi szerződésben meghatározott megfelelő mértékű biztosítékot (pl.: hitelkártya garanciát, azaz hitelkártya előengedélyt, előleget, foglalót, biztosítás megkötését, kauciót, óvadékot, jótállást, stb.) kérni, melynek összege és fizetési határideje a mindenkori adott megrendeléstől (így pl. csoport létszámától és/vagy a rendezvény méreteitől) függ, és a mindenkori egyedi szerződésben kerül meghatározásra. A hitelkártya garancia megadása egyben azon engedélyt is magában foglalja, hogy a Hotel a kártyára előengedélyt kérjen és a garanciaként megállapodott összeget a kártyán időlegesen zárolja.

3.9. Eltérő megállapodás (pl. Hotel teljesítése előtti szerződés-módosítás) hiányában a szerződést aláíró Megrendelő félre kerül a számla kiállításra. A teljesítés és a végszámla kiállítása után a Hotel a fizető fél megváltoztatására és új számla kiállítására nem köteles.

3.10. Bármely fizetési mód esetén a fizetéssel kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli.

3.11. Háziállatok:
Hotel szállodai szobáiban háziállatok  5.000,- Ft/éjszaka összegű felár felszámítása ellenében a Vendég felügyeletével tarthatók, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, azonban a Hotel egyéb (pl. éttermi és SPA) részlegeibe nem hozhatók. A Vendég teljes körű felelősséget vállal a háziállat okozta károkért. Hotel jogosult takarítási felárat felszámítani.

3.12. Gyermekek: Amennyiben a Felek egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek:
a) 6 (hat) éven aluli gyermek szállása a szülőkkel egy szobában pótágyon ingyenes.
b) 6 (hat) év alatti gyermekek a reggeliztetése ingyenes.
c) A reggeli árából a 6-12 (hat és tizenkét) év közötti gyermekek 50% kedvezményre jogosultak.
d) 12 (tizenkettő) éven felüli gyermekek szállás és reggeli árai megegyeznek a felnőtt vendégekre vonatkozó árakkal.
e) A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy 14 (tizennégy) éven aluli gyermeke csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Hotelben.

3.13. Amennyiben Hotel és harmadik fél (Közvetítő vagy Meghatalmazott) közvetítési díjban (jutalékban) állapodott meg, úgy ezen díj (jutalék) kifizetésének feltétele, hogy a Megrendelő (fizetésre kötelezett) minden szerződésbeli (különösen fizetési) kötelezettségének eleget tegyen. A közvetítési díjat/jutalékot a Hotel kizárólag a harmadik fél számlája ellenében, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) banki napon belül fizeti meg. Eltérő megállapodás hiányában a közvetítési díj/jutalék alapja a nettó (ÁFA, IFA nélküli) és reggeli nélküli szobaár. A fizetés módja elsősorban a harmadik fél Hotel felé bármilyen jogcímen fennálló tartozásába történő beszámítás útján történik. Amennyiben a harmadik félnek nem áll fenn tartozása, úgy választása szerint a Hotel közvetlen banki átutalással vagy WPS/Trust közvetítői rendszeren keresztül eszközölt utalással fizeti meg a díjat/jutalékot. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Hotel nem fizet díjat/jutalékot kötbér (no show/meg nem jelenés és késői lemondás) után.

3.14. Után terhelés: Hotel fenntartja a jogot a fizetésre kötelezett hitelkártyájának kijelentkezés utáni utólagos megterhelésére olyan összegekkel, melyek a kijelentkezés pillanatában még nem voltak ismertek (pl. szobai károk, minibar fogyasztás, kijelentkezés után elfogyasztott reggeli stb.).

4. A Hotel felmondása és elállása

4.1. Hotel rendes felmondási joga kizárt.

4.2. Hotel a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondhatja és kártérítést követelhet az alábbi, Megrendelő szerződésszegését megvalósító esetekben:
a) Amennyiben az előleg, vagy egyéb biztosíték a Hotel által megszabott határidő leteltével nem kerül kifizetésre. Amennyiben Megrendelő már teljesített bizonyos összegű előleget, és/vagy foglalót, úgy a Hotel jogosult ezen előleg és/vagy foglaló összegébe azt a kötbér összeget beszámítani, mely a megrendelésnek a Megrendelő általi lemondása esetén illette volna meg Hotelt;
b) Ha a Vendég a szobát, illetve a rendezvénytermet nem rendeltetésszerűen használja vagy kárt okoz;

c) Ha a Vendég alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, a Hotel biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Hotel alkalmazottaival vagy más Vendégeivel szemben durván, fenyegetőn, nyugalmukat megzavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik vagy más, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, vagy fertőző betegségben szenved;

d) Ha Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer végelszámolási vagy bármely egyéb a Megrendelő megszüntetésére vonatkozó eljárást kezdeményeztek;
e) Ha Megrendelő cég vagy egyéb szervezet menedzsmentjében vagy tulajdonosi szerkezetében változás áll be.

4.3. A Hotel jogosult a szerződéstől alapos érdemi okból elállni különösen például abban az esetben, ha:
a) Vis major okán vagy más egyéb, a Hotelnek fel nem róható külső, elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül;

b) A Hotel alapos okkal feltételezheti, hogy a rendezvény veszélyeztetheti a szálloda zökkenőmentes üzemeltetését, biztonságát vagy a nyilvánosság előtt élvezett tekintélyét;

4.4. Amennyiben a Hotel élni kíván elállási jogával, erről haladéktalanul köteles írásban értesíteni megrendelőt és köteles 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelőtől kapott előleget, egyéb biztosítékot stb. Megrendelőnek visszafizetni, ezen felül azonban Megrendelő mindennemű kártérítési és kártalanítási igénye kizárt.

4.5. A Hotel nem fogyasztónak (természetes személy) minősülő Megrendelővel szemben kizárja az enyhe gondatlan szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét, a súlyos gondatlan szerződésszegéssel okozott kárért való felelőssége pedig a Megrendelő által fizetendő nettó szerződéses összegig korlátozódik.

5. A megrendelés Megrendelő általi lemondása

5.1. A Szerződések (így különösen a szállás- és rendezvényszolgáltatásai) meghatározott időtartamra szólnak. Az egyedi szerződések módosítása csak írásban, mindkét fél beleegyezésével történhet. A Megrendelő vagy a Vendég által végrehajtott egyoldalú módosítások vagy kiegészítések érvénytelenek.

A szállodai szobákat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 11 óráig kell elhagyni.

5.2. Ha a Megrendelő vagy a Vendég egyoldalú döntése értelmében meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatási időtartamot, úgy az minden esetben csak a Hotel előzetes, írásbeli beleegyezésével történhet. Hotel ilyen esetben jogosult az eredetileg szerződött időtartamra vonatkozó szolgáltatások ellenértékének Megrendelő általi megfizetését követelni, mielőtt a szolgáltatás időtartamának meghosszabbításába beleegyezik.

5.3. Megrendelő írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhatja a szerződésben megrendelt szolgáltatásokat vagy azok egyes részeit, ám minden esetben – kivéve az 5.6. pontban meghatározott eseteket – meg kell térítenie a Hotelt ért kárt. Megrendelő köteles továbbá az eseti szerződésben rögzített, a lemondás időpontjához és mértékéhez kötött lemondási díjat (meghiúsulási kötbér jogcímen) megfizetni.

5.4. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában egyéni szállásszolgáltatás megrendelése esetén, azaz maximum 9 (kilenc) szoba azonos időpontra történő foglalása esetén a kötbérmentes lemondási határidő
a) utazási iroda és wholesaler Megrendelők esetén az érkezést megelőző 24 óra.

b) egyéb céges vagy természetes személy Megrendelők esetében az érkezést megelőző 48 óra.

Ha az egyéni szállásszolgáltatást Megrendelő a kötbérmentes lemondási határidőig nem mondja le (no show), vagy a határidőt követően, azaz későn mondja le a foglalást, – amennyiben az egyedi szerződésben eltérően nem állapodtak meg – Hotel jogosult az első éjszakára megrendelt szolgáltatás árát kötbérként felszámítani. Amennyiben az ár tartalmazza a reggelit, úgy a reggeli ára nem kerül levonásra.

5.5. Amennyiben a Megrendelő vagy a Vendég egyoldalú döntése alapján a meghatározott időtartam előtt korábban kívánja elhagyni a szobát vagy a rendezvénytermet, úgy Hotel jogosult a teljes, szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékére. Ez nem zárja ki Hotel azon jogát, hogy az idő előtt megüresedett szobát/rendezvénytermet újra értékesítse.

5.6. Ha Vis major okán, vagy más egyéb, a Megrendelőnek fel nem róható, külső elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől lemondási díj fizetése nélkül elállni. Megrendelő köteles a Vis major fennálltát, vagy az egyéb okot a visszalépési nyilatkozat megtételekor hitelt érdemlően bizonyítani, Hotel csak a nyilvános és hivatalos forrásból származó (pl. adott ország Külügyminisztériuma által kiadott hivatalos utazási korlátozás, légitársaság járattörlési értesítése stb.) bizonyítékot fogad el hitelesnek.

6. Műszaki berendezések és csatlakoztatások

6.1. Megrendelő kizárólag a Hotel előzetes írásbeli jóváhagyásával csatlakoztathatja saját elektromos berendezéseit a Hotel hálózatára. Az ilyen berendezések használatából eredő üzemzavar vagy kár elhárításának költségei a Megrendelőt terhelik.

6.2. Hotelnek kizárólagos joga van konferenciarészlegén az audio-vizuális eszközök bérbe adására és komplex AV szolgáltatások nyújtására szerződött partnere útján. Megrendelő kizárólag akkor használhat külső AV eszközöket és vehet igénybe külső szolgáltatásokat:

• ha saját tulajdonú audiovizuális eszközeit és saját szolgáltatásait kívánja használni (nem másik magyar szolgáltató cégtől bérelt eszközök vagy rendelt szolgáltatás) vagy
• Hotel nem képes a Megrendelő által igényelt minőségű vagy mennyiségű eszközt vagy szolgáltatást biztosítani vagy

• a Hotel előzetes, írásbeli beleegyezésével.
A műszaki berendezések rendelkezésre bocsátása, komplex szolgáltatások nélkül közvetített szolgáltatásnak minősül és így is számlázandó.
Az alvállalkozóként nyújtott komplex vállalkozói munka, azaz rendezvény audiovizuális tervezése és kivitelezése audiovizuális szolgáltatásként számlázandó.

7. Rendezvényekre vonatkozó különös szabályok

7.1. A Hotel fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy valamennyi ételt és italt ő szolgálja fel a rendezvényen. A Megrendelő vagy a vendégek a Hoteltől kapott előzetes, írásbeli hozzájárulás nélkül semmilyen ételt vagy italt nem vihetnek be a Hotel helyiségeibe. Bármely ilyen típusú megállapodás további díj felszámítását vonja maga után.

Büfé jellegű étkezéseknél az ételeket maximum 3 órán át tartja a Hotel a büfé asztalon, hogy azok megfelelő minőségűek maradjanak, illetve, hogy a Hotel betartsa a HACCP ide vonatkozó előírásait.

7.2. Dekorációs anyagok és alkalmatosságok vagy egyéb tárgyak behozatalához és kiállításához a Hotel előzetes írásbeli engedélye szükséges. A dekorációs anyagnak minden részletében meg kell felelnie a tűzrendészeti előírásoknak.

7.3. Tilos szögeket, csavarokat, ragasztót használni tárgyak felerősítéséhez a rendezvénytermek vagy egyéb szállodai területek falaira, mennyezetére. Bármilyen okozott kárért Megrendelő tartozik anyagi felelősséggel. A Hotel helyszíneinek tervezett dekorációja előtt Megrendelőnek egyeztetnie kell a Hotellel a tűzvédelmi- és biztonsági előírások betartása végett.

7.4. A behozott tárgyakat a rendezvény befejezésekor azonnal el kell távolítani, kivéve, ha ettől eltérő írásbeli megállapodás születik. Egyébiránt a Hotel fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő terhére, kockázatára és költségére gondoskodjon a hátrahagyott tárgyak elszállításáról és raktározásáról.

7.5. A behozott kiállítási vagy egyéb személyes tárgyak őrzése a Hotel összes rendezvénytermeiben, rendezvényhelyszínein Megrendelő felelőssége. Elvesztésükért, megrongálódásukért, megsemmisülésükért a Hotel nem vállal felelősséget, kivéve, ha a kár a Hotel alkalmazottjának szándékos magatartására vagy súlyos gondatlanságára vezethető vissza.

7.6. A Hotel előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy újságban a Hotelt név szerint említő, arról fotót tartalmazó hirdetés, meghívás, bemutatkozó beszélgetésre, illetve eladási rendezvényre szóló felhívás vagy ehhez hasonló jelenjen meg. Amennyiben ilyen engedély nélkül kerül sor a megjelentetésre, és ez a Hotel lényeges érdekeit sérti, a Hotel jogosult lemondani a rendezvényt. Ilyen esetben Megrendelő viseli a költségeket és a lehetséges kártérítések terhét.

7.7. Ha a megrendelő fotósokat vagy filmeseket hív meg a rendezvény felvételére, erről köteles legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíteni a Hotel Marketing Osztályát és köteles Hotel erre vonatkozó külön feltételeit betartani.

8. Záró rendelkezések

8.1. Adatvédelem:
A Hotel a szolgáltatások teljesítése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb magyar jogszabályok, valamint a Hotel által előírt adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el. Részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a Hotel honlapján. Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulását adja, hogy személyes adatait Hotel külső adósságkezelő céghez továbbítsa a tartozás behajtása érdekében, amennyiben Megrendelő a Hotel előzetes írásbeli felszólítása ellenére sem fizette meg Hotelnek az egyedi szerződés szerinti ellenértéket. Amennyiben Megrendelő kommentál vagy a „Like” gomb megnyomásával tetszését fejezi a Hotel Facebook vagy egyéb közösségi média oldalán, akkor ezzel a Megrendelő személyes adatai a Facebook-hoz, illetve egyéb oldalakhoz automatikusan továbbításra kerülnek. A Hotel weboldalán feltüntetett linkek használatával Megrendelő hozzájárulását adja ehhez az adattovábbításhoz.

8.2. Egyik Fél sem felelős a jelen megállapodásból származó kötelezettségeinek vis maior miatt történő nem teljesítése, ill. hiányos vagy késedelmes teljesítése miatt. Minden olyan esemény mely a szerződéses teljesítést befolyásolja, és melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, a jelen megállapodás szempontjából vis maiornak tekintendő.

A jelen ÁSZF 4.3.a.) és 5.6. pontjai vonatkozásában külső, elháríthatatlan (vis major) oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, az internet rendszer szünetelése stb., melyek tekintetében a Felek felmerült költségeiket és kárukat maguk viselik.

8.3. Amennyiben a Vendég a Hotelben történő tartózkodása alkalmával megbetegszik, és képtelen saját maga megfelelő orvosi ellátásáról gondoskodni, úgy Hotel orvosi segítséget ajánl fel. A Vendég esetleges Hotelben történő megbetegedése és/vagy elhalálozása esetén a Hotel megfelelő költségkompenzációra tarthat igényt a Vendég hozzátartozója, örököse vagy a számlafizető részéről.

8.4. A jelen ÁSZF nem vagy nem kellőképpen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkori magyar polgári törvénykönyv rendelkezései (jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk.) és a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

8.5. Panaszkezelés:
A Vendég a Hotelben történő tartózkodása alatt jogosult a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban panasszal élni, melyet írásban vagy szóbeli panasz jegyzőkönyvbe vételével tehet meg. A vendég panasztételi joga a Hotelből történő kijelentkezést követően megszűnik. Hotel köteles a Vendég írásbeli panaszát a hatályos fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően kivizsgálni, írásbeli választ adni és a panasz kezeléséhez szükséges lépéseket kezdeményezni.

8.6. A teljesítés helye – amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg – a tápiószecsői Termál Hotel Vesta. Vitás kérdések rendezése: az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívül kísérli meg rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordul a Ptk. szerint illetékes bírósághoz.

8.8. Amennyiben az üzleti feltételek egyes rendelkezései érvényüket veszítik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényét.

8.9. A Hotel kártérítési felelőssége:
a.). A Hotel felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szállodán belül, a Hotel, vagy annak alkalmazottai, megbízottai hibájából következett be.
b.) A Hotel felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Hotel, vagy alkalmazottainak, megbízottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta
c.) A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Hotel felelősséget nem vállal.
d.) A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell.
e.) A Hotel felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Hotel által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el, vagy amelyeket a Hotel olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása semmis. (Ptk. 6:369.§ (1) bekezdés)
f.) Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Hotel felelőssége akkor áll fenn, ha a szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. (Ptk. 6:369.§ (2) bekezdés)

8.10. Hotel kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását, így korábbi üzleti kapcsolatuk szokása, gyakorlata, továbbá az üzletági szokások nem válnak az egyedi megállapodás részévé.

8.11. Az egyedi megállapodás megkötésével Felek igazolják, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit az ajánlat mérlegelése során elolvasták, értelmezték, egymással minden szükségesnek tartott adatot, feltételt egyedileg megtárgyaltak.

8.12. Az egyedi megállapodás aláírásával/létrejöttével Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján, jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés bármely kikötésétől eltérnek. Az esetleges eltérő feltételeket az egyedi megállapodásban rögzítették és kifejezetten elfogadták.

8.13. Hotel adatai
Termál Hotel Vesta
Társaság neve: Magdolna Lakópark Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelőségű Társaság.                                                                          

 Társaság székhelye: 2251 Tápiószecső Gyógyfürdő út 1/A
Cégjegyzékszáma: 13 09 140063
Adószáma: 22922300-2-13

Share This