TÁJÉKOZTATÓ
a Termál Hotel Vesta által végzett személyes adatnak minősülő adatok gyűjtéséről és kezeléséről

TISZTELT VENDÉGÜNK! TISZTELT LÁTOGATÓNK!
* Bevezetés:
A Termál Hotel Vesta a 2251 Tápiószecső, Gyógyfürdő út 1/a szám alatt található 4 csillagos, teljes körű szolgáltatást nyújtó, wellnessfürdővel rendelkező szálloda (továbbiakban: „Szálloda”). A szálloda üzemeltetője a (továbbiakban : „Adatkezelő”) a Magdolna Lakópark Kft.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Szálloda szolgáltatásait igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó, illetve a Szállodába látogató, annak területére belépő és ott tartózkodó természetes személyek /a továbbiakban együtt: „Érintettek”/ részére – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – az Adatkezelő tájékoztatást adjon az általa szállodai szolgáltatások nyújtásával összefüggésben gyűjtött, személyes adatnak minősülő adatok kezeléséről, az adatkezelés céljairól, jogalapjairól, az adatkezelő és adatfeldolgozó(k) személyéről és elérhetőségeiről, az adatkezelésre vonatkozó alapvető információkról.
A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintettek:
* megismerhessék az őket érintő adatkezeléshez kapcsolódó jogaikat,
* tájékoztatást kapjanak arról, hogy személyes adataik kezelését érintő kéréseikkel, kérdéseikkel kihez és milyen módon fordulhatnak, a kért információt kitől és mennyi időn belül kaphatják meg,
* amennyiben megítélésük szerint az adatkezeléssel összefüggésben őket jogsérelem érte, így például az adatkezeléssel kapcsolatosan nem kaptak kellő tájékoztatást vagy nem értenek egyet az abban foglaltakkal, vagy nem tartják jogszerűnek személyes adataik kezelését, ez esetben kihez fordulhatnak panaszukkal, illetve mely szervtől kérhetnek jogvédelmet.
Tájékoztatónkban arra törekszünk, hogy közérthető és áttekinthető formában foglaljuk össze a fentiek ismertetését annak érdekében, hogy a velünk kapcsolatot teremtő Vendégeink, Látogatóink (Érintettek) fel tudják mérni, hogy a Szállodával történő kapcsolatfelvétel, kommunikáció, illetve valamely szolgáltatásunk igénybevétele során személyes adatnak minősülő adataik  rögzítése, tárolása és az azokon végzett egyéb adatkezelési műveletek  milyen hatással járhatnak információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra.
1. Adatkezelő
* Adatkezelő megnevezése: Magdolna Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság
* Székhelye: a 2251 Tápiószecső, Gyógyfürdő út 1/a
* Tényleges adatkezelés helye: Termál Hotel Vesta a 2251 Tápiószecső, Gyógyfürdő út 1/a
* Adatkezelő webcímei: www.vestahotel.hu
* Cégjegyzékszám: 01-09-332180
* Adószám: 22922300-2-13
* Telefonszám: 06-20/452-0788
* elektronikus levélcím: info@vestahotel.hu
* Törvényes képviselője: Varga Zoltán ügyvezető (önálló)

2. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok:
Adatkezelő adatkezelési tevékenységét a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban:
* 05.25. napjától kezdődő alkalmazással: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679. Rendelet („GDPR”)
* az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. /továbbiakban: „Info tv.”/,
rendelkezései szerint látja el, figyelemmel a szállodai tevékenység folytatásának feltételeit meghatározó egyéb jogszabályokra is.
Adatkezelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által – a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében – kiadott Ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatók azt indokolják.
A Tájékoztató módosítása esetén  kellő időben gondoskodunk arról, hogy a változásokról előre értesítsük az Érintetteket.
Tájékoztató elhelyezésre került a Szálloda www.vestahotel.hu honlapján (a weboldal megnyitása után, a fejlécben található „Adatvédelmi szabályzat” címre kattintva érhető el jelen Tájékoztató), valamint az nyomtatott formában is az Érintettek rendelkezésére áll a Szálloda recepcióján.
3. Egyes adatkezelések

* Az Érintett által kezdeményezett, a Szállodától információ kérésére irányuló kapcsolatfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatok

* Érintettek köre

Mindazon természetes személyek, akik bármely, a Szállodával, vagy a Szálloda által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő információ megszerzése érdekében szóban és/ vagy  írásban (beleértve az elektronikus elérhetőségeket is) személyes adataik megadásával felveszik a kapcsolatot Adatkezelővel.
* A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat az adatkezelés célja név Az Ön azonosításához, valamint a megfelelő kapcsolattartáshoz szükséges. e-mail cím A megkeresésében kért információ megadása, eljuttatása érdekében szükséges. telefonszám Ön nem köteles megadni telefonszámát, azt akkor kezeljük,
ha a válaszadást rövid úton kéri, illetve a rövid úton való tájékoztatás lehetőségét
az adat megadásával biztosítja. információkérés során megadott egyéb, személyes adatnak minősülő adat (pl. telefonszám, életkor, gyermekek száma, kora stb.) Önnek nem szükséges megadnia a fentieken túl egyéb személyes adatokat
, de amennyiben megad ilyen adatokat, az  információ igényének pontosabb
kiszolgálását és teljesítését segítheti. * Az adatkezelés jogalapja
Hivatkozott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, mely hozzájárulását megadottnak tekintjük azzal, hogy Ön személyes adatai megadásával megkeresett minket.
* Az adatkezelés időtartama
A jelen pontban meghatározott céllal kezelt adatokat Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelés céljának megvalósulásáig (kérdésének, információ igényének megválaszolásáig) kezeli.
Hozzájárulását bármikor – az info@vestahotel.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, a kérdéseire vonatkozó információkat nem tudjuk Önnek átadni, illetve egyéb igényének nem tudunk eleget tenni.

* Szálláshely szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkéréssel összefüggésben kezelt személyes adatok, ide értve az ahhoz kapcsolódó kapcsolattartást is

* Érintettek köre

Minden természetes személy, aki ajánlatkéréssel fordul a Szállodához.
* A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat az adatkezelés célja név Az Ön azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges. e-mail cím Az ajánlatkéréssel összefüggő eljárás és a kapcsolattartás
hatékony lebonyolítása érdekében szükséges. telefonszám Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát.
Amennyiben megadja, akkor a  szolgáltatásaink igénybevételével
összefüggő kérdések megválaszolása érdekében
telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
* Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint adatai a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (pl. ajánlat, szerződés előkészítése stb);
* Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az Ön által kért ajánlat érvényességi idejének lejáratáig kezeljük, illetve őrizzük meg.
Hozzájárulását bármikor – az info@vestahotel.hu  e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatot nem tudunk Önnek adni.
* Szálláshely foglalással összefüggő személyes adatok kezelése

* Érintettek köre

Minden természetes személy, aki a Szálloda szolgáltatásai vonatkozásában foglalással él.
* A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Online, telefonon, vagy személyesen leadott szálláshely foglalás esetén az alábbi személyes adatokat kérjük Öntől:
személyes adat az adatkezelés célja név (keresztnév,ve-zetéknév) Az Ön adatbázisban (hotel management system) történő
azonosításához, kapcsolattartáshoz, valamint visszterhes
szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges szerződés
megkötéséhez és számviteli kötelezettségeink
teljesítése érdekében szükséges. (számlázás)
Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele. lakcím (utca, házszám, város, ország, irányító szám) Az Ön azonosításához, kapcsolattartáshoz,
valamint visszterhes szolgáltatás igénybevétele esetén a
szükséges szerződés megkötéséhez,
illetve számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében
szükséges. (számlázás)
Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele. e-mail cím A foglalási eljárás eredményes és hatékony
lebonyolításához szükséges kapcsolattartás
biztosításához szükséges.
Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele. telefonszám A foglalással összefüggő kommunikáció
gyors, hatékony lebonyolítása érdekében szükséges,
továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével
összefüggő kérdések megválaszolása érdekében
telefonon keresztül is fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
Az adat megadása a foglalás érvényességének feltétele. érkezés várható időpontja (óra/perc) Ezen információ megadása nem kötelező,
de amennyiben megadja, az segítséget nyújt számunkra
a foglalással érintett szoba előkészítésének,
az igényelt szolgáltatások megfelelő időben,
legmagasabb szinten történő biztosítására. szobák/felnőttek/gyer-mekek száma Az adatok megadása a foglalási igény kiszolgálásához
szükséges. egyéb a foglalással/érkezéssel összefüggő fontosabb adatok Ezen információk megadása
(esetleges személyes adatok további közlése)
nem kötelező, az Ön által opcionálisan közölt adatok
kizárólag személyes kérésének,
igényeinek kiszolgálásához szükségesek. anyja neve Az adat megadása foglaláskor nem kötelező,
de legkésőbb a szálláshelyre történő bejelentkezéskor
a vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre
figyelemmel kötelező megadnia azokat. neme országba lépés helye és a belépés időpontja Vízum/személyazonosí-tásra alkalmas okmány tipusa száma Látogatás célja Fizetési mód A visszterhes szolgáltatás ellenértéke megfizetésének
hatékony lebonyolításához szükséges,
megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele. Bankkártya adatok(kártya tulajdonos neve, kártyaszám,
kártya tipusa,
érvényesség ideje,
kártya CVV) Előlegfizetés esetén a befizetés azonosításához
és a szükséges intézkedések megtételéhez szükséges.
( a foglalás biztosítása, illetve a foglalás végösszegének,
vagy egy részének lehívása lemondástól függetlenül)
* Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, további jogalap, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (érvényes foglalás, azzal összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítése  stb);

* Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, amennyiben visszterhes szolgáltatás igénybevételére kerül sor, ez esetben a hatályos számviteli előírásokban meghatározott ideig. (jelenleg 8 év)
Hozzájárulását bármikor – a info@vestahotel.hu  e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét, valamint a szolgáltatás igénybevétele esetén a hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében bizonyos személyes adatok továbbiakban is kezelhetőek.
Amennyiben hozzájárulását visszavonja, szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

* Szálláshely szolgáltatás igénybevételével, a bejelentkezéssel és idegenforgalmi nyilvántartással összefüggő személyes adatok kezelése

* Érintettek köre

Minden természetes személy, aki a Szálloda vendégeként szálláshely szolgáltatást vesz igénybe.
* A kezelt adatok köre

személyes adat az adatkezelés célja név (családi és utónév); születési családi és utónév ;                 előző családi és utónév ;    aláírás A vonatkozó jogszabályokban
(így különösen az idegenrendészettel,
valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban)
meghatározott kötelezettségeink teljesítéséhez,
továbbá az Ön, mint szerződő fél beazonosításához szükséges
születési hely és idő; nem  anyja születési családi és utóneve állampolgárság (állampolgárságok) , vagy hontalan státusz utiokmány /személyi azonosító okmány tipusa,száma érkezés és távozás időpontja lakcím telefonszám Az Önnel történő kapcsolattartáshoz szükséges. e-mail cím * Az adatkezelés célja
Szállodánk a jelen pontban felsorolt személyes  adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, a teljesítés igazolása, továbbá az Ön beazonosítása és kapcsolattartás céljából kezeli.
* Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatói kötelezettségekre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, szerződéses jogviszonyt megalapozó szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél, valamint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá az Ön hozzájárulása, melyet a Szállodánkkal szerződő partner a munkavállalói, közreműködői vonatkozásában maga szerez be.
* Az adatkezelés időtartama
A jelen pontban meghatározott céllal kezelt adatokat Adatkezelő a számvitellel és adózással érintett dokumentumokat illetően 8 évig, egyéb tekintetben a szerződéses jogviszony fennállását követő 6 évig őrzi meg ( pl. idegenforgalmi adót érintő bejelentési kötelezettség körébe tartozó adatok)
* Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

Név Székhely Feldolgozásra átadott adatok köre Adatfeldolgozói feladat thePass Kft. 1061 Budapest, Király u. 30-32. A. ép. 105. bármely és valamennyi, a 3.4.2. pontban
megadott adat IT szolgáltatás tárhely szolgáltatás cloud hotel management rendszer üzemeltetés (Sabee app)
* Vendég kérdőív és értékelő rendszer, beleértve a panaszkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatokat is

 

 

* Érintettek köre

Minden természetes személy, aki a szálloda szolgáltatásaival összefüggésben az erre kialakított nyomtatványon értékelést ad, valamint véleményét/panaszát más úton, akár szóban, akár írásban közli.
* A kezelt adatok köre
személyes adat az adatkezelés célja Név A szolgáltatásunkat értékelő,
véleményező, vagy azzal összefüggésben panaszt
megfogalmazó személy azonosítása,
kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása,
beleértve a panasszal kapcsolatosan tett intézkedésekről
történő tájékoztatást is. e-mail cím aláírás egyéb, panasz során az Érintett által közölt személyes adat A panasz tényszerű, teljes körű kivizsgálásának biztosítása,
mely az Érintett által előterjesztett „tartalmi” elemek
jelentősen befolyásolhatnak. .
* Az adatkezelés célja
A Szálloda által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos észrevételek összegyűjtése, ügyfél elégedettség mérése, értékelése, továbbá a panaszok megfelelő kivizsgálása, kezelése.
* Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, mely hozzájárulása egyben alapja annak, hogy szükség esetén Szállodánk a kérésére további intézkedéseket tegyen panaszának megfelelő kezelése, illetve orvoslása érdekében.

* Az adatkezelés időtartama
A 3.5.2 pont szerinti adatait 1 évig, panasz esetén a panasz előterjesztésétől, illetve a panaszra adott válasz megadásától számított 5 évig őrizzük meg.
* Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

A 3.5 pont szerinti adatkezelés vonatkozásában adatfeldolgozó bevonása kizárólag az elektronikus úton előterjesztett, panasznak minősülő beadványok kezelése érdekében, annak  technikai háttere biztosítása céljából történik.

* Zárt láncú kamerarendszer üzemeltetésével összefügésben kezelt személyes adatok

* Érintettek köre

Minden természetes személy, aki a szálloda épületébe, illetve annak kamerával felszerelt területére/épületrészébe lép.

 

 

 

* A kezelt adatok köre

személyes adat az adatkezelés célja képmás, beleértve az érintett öltözetét, mozgását, viselkedését Személy- és vagyonvédelem, a jelentős értéket képviselő
eszközök, illetve a szállóvendégek értékeinek a védelme,
a jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása
és felderítése (az illetékes és hatáskörrel rendelkező
hatóságok és egyéb szervek eljárásaiban felhasználható
bizonyítékok biztosítása)
A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a Szálloda Recepció munkatársaitól kaphat, vagy amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van a info@vestahotel.hu e-mail címen kérhet információt.
* Az adatkezelés célja
A kamerarendszer használatának célja, hogy a Szálloda területén kamerafelvételek rögzítésével biztosítsuk a személy- és vagyonbiztonság megőrzését, a vészhelyzetek (műszaki és egyéb okból bekövetkező veszélyes helyzetek) , jogsértő cselekmények megelőzését, megakadályozását és felderítését, továbbá a Szálloda és Vendégei vagyoni értékeinek védelmét.
A felvételek a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértések, különösen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban szolgálhatnak jogvédelmi eszközként akár az Érintettek, akár a Szálloda számára, ezen esetekben a kamerafelvételek a jogérvényesítés során felhasználhatóak  a törvényi rendelkezések és lehetőségek keretei között.
Az egyes kamerák által megfigyelt területrészek helye (a kamerák telepítésének helye és látószöge) és az egyes kamerák használatának célja és indoka, külön kamera-térképen került pontos meghatározásra, melyek a Szálloda információs pultjánál nyomtatott formában is rendelkezésre állnak.
* Kamerák elhelyezése és az általuk megfigyelt területek
* Földszint
* Étterem
* Wellness terek
* Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Magdolna Lakópark Kft. – mint a szálloda felelős üzemeltetőjének – személy-és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke, mely jogos érdekét adatkezelő érdekmérlegelési teszt elvégzésével támasztotta alá. Az adatkezelés egyben a Szálloda vendégeinek, látogatóinak jogos érdekeit is szolgálja.

 

 

* Az adatkezelés időtartama
A zárt láncú kamerarendszer felvételének rögzítésétől számított 30 (harminc) naptári nap /azaz 30 x 24 óra/, mely határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul (automatikusan) törli a kamerarendszer úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
A kamerarendszer által készített képfelvételek tárolásának helye: a Szálloda épületében elhelyezett szerver berendezés.
* Kik ismerhetik meg az adatokat?
A Szálloda üzemeltetője, mint Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintetteknek a kamerarendszer által rögzített személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag Adatkezelő ügyvezetője, vagy az általa felhatalmazott személy és az engedélyezett – 3.6.8. pontban megjelölt –  adatfeldolgozó férhet hozzá, ez utóbbi kizárólag a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződéséből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben.
Az adatok megismerésére felhatalmazott személy(ek) a felvételeket  az életet-, testi épséget-, vagy egészséget veszélyeztető helyzetek megelőzése és az ilyen helyzetek mielőbbi elhárítása érdekében, továbbá vagyonvédelmi okokból a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása, valamint ez elkövető(k) felderítése érdekében, mellőzhetetlen esetben jogosult(ak) megismerni, és a felvételeket csak az Érintett, az Üzemeltető, bíróság, szabálysértési- vagy más hatóság részére továbbíthatja(k).
Harmadik fél, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 30 (harminc) napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
A kamerarendszer által készített felvételek hatóság, bíróság részére történő átadására kizárólag jogszabályban kötelezően előírt esetekben, és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor.
Az adatok korlátozásáról és átadásáról/továbbításáról (mely utóbbi a korlátozás tárgyát képező kamerafelvételek mobil adathordozón /USB, DVD/ történő átadását jelenti) adatkezelő erre a célra rendszeresített nyilvántartást vezet. A felvételeket az átadás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
Amennyiben az adatkezelőhöz intézett, a kamerafelvétel törlésének megakadályozására – azaz a felvétel korlátozására – irányuló megkeresés a felvételek 30 napos tárolási idejének lejárta előtt érkezik hozzánk, korlátozzuk (külső adathordozóra másoljuk) a kért felvételt, s azt a jogosultság igazolása után adjuk át az adatigénylőnek.
Amennyiben a korlátozást igénylő személy vagy hatóság, bíróság a korlátozásra irányuló igényének beérkezésétől számított 6 (hat) hónapon belül nem jelentkezik a korlátozás tárgyát képező adatok átvétele vagy részére történő megküldése érdekében, a 6 hónapos időszak letelte után haladéktalanul megsemmisítjük a korlátozás tárgyát képező adatokat (kamerafelvételeket).
A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet készítünk, melynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.
A Szálloda bejáratainál piktogram hívja fel a figyelmet a kamerarendszer alkalmazására, melyen feltüntetésre került az Adatkezelő (Szálloda) elérhetősége is.
* Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

* Közösségi oldalak
Szállodánk elérhető a közösségi oldalakon is. (Facebook, Instagram, Twitter)
A közösségi oldalak üzenőfalon közzétett hírfolyamaira Ön az oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.
Szállodánk előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján (feliratkozás) közösségi oldalon létrehozott profiljához hozzáférhet, de azt adatkezelési céllal nem rögzíti, illetve azzal adatkezelési műveletet nem végez.
A Facebook, Instagram és Twitter tőlünk független, külön adatkezelő, az általuk folytatott adatkezelésről az alábbi linkeken kap tájékoztatást.
* https://www.facebook.com/policies/cookies/
* https://www.facebook.com/about/privacy/update
* help.instagram.com
* https://twitter.com/en/privacy
* Sütik (cookies) kezelése
Bizonyos webhelyek sütiket használnak a működtetésük, használatuk megkönnyítése, az ott végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
* Mi is az a süti?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
* Milyen sütiket és mire használnak az adatkezelők?
Az Adatkezelők a sütiket a következő célból használhatják
* webhely fejlesztése,
* az Ön navigációjának megkönnyítése a webhelyen és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
* információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja a webhelyet – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább – így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.
* A Szálloda által alkalmazott sütik típusai
Szállodánk a weboldal működtetéséhez nem alkalmaz sütiket.
A 3.7 pontban hivatkozott közösségi oldalak, mint önálló adatkezelők által alkalmazott sütikről a hivatkozott pontban megadott adatkezelési tájékoztatókban olvashat.
* Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja valamely weboldal funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
* Google Chrome
* Firefox
* Microsoft Internet Explorer
* Microsoft Edge
* Safari
4. Adatbiztonsági intézkedések

* Adatbiztonság alapvető feltételeinek biztosítása

Szállodánk, mint adatkezelő  belső szabályozással (adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, hozzáférési jogosultságokra vonatkozó szabályok meghatározásával), a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési és oktatási intézkedésekkel gondoskodik a megfelelő adatvédelemről.
Az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választjuk meg és úgy üzemeltetjük, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Ön, illetve más Érintettek számára:
1. a hozzáférés (rendelkezésre állás),
2. a hitelesség,
3. az adatok változatlansága (integritása)
4. a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).
Az adatkezelés során biztosítjuk az informatikai rendszer:
* zártságát (a lehetséges adatkezelési veszélyforrások figyelembe vételével),
* védelme teljeskörűségét (az informatikai rendszer minden elemére kiterjed a védelem),
* védelem folytonosságát (időben folyamatosan megvalósul a védelem),
* a lehetséges kockázatokkal arányos voltát.
Informatikai rendszerünk és hálózatunk magas szinten védett a számítógépes betörések ellen.

* Az adatok megismerésére jogosult személyek

Szállodánk biztosítja, hogy az Ön személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.
Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik Adatkezelőt az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. Adatkezelő a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
5. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintett számára minden esetben lehetővé tesszük a Rendeletben és az Info Tv-ben biztosított jogoknak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.

* Kell-e igazolnia Önnek, mint Érintettnek a kérelme jogalapját?
Kérelmének jogalapját nem szükséges igazolnia, az adatvédelemhez kapcsolódó jogok a természetes személyek alapjogai közé tartoznak.
* Kell-e Önnek, mint Érintettnek azonosítania önmagát?
Igen, azonosítása szükséges! Az azonosíthatóság hiánya a kérelem megtagadásához vezet.
Az azonosítás történhet:
* a kérelem személyes benyújtása (vagy az adat átvétele) esetén: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány bemutatásával /az igazolvány nem kerül másolásra!/;
* a kérelem on-line benyújtása esetén a kérelem teljesítését előkészítjük, az adatot azonban csak az azonosítás elvégzése után adjuk át a kérelmezőnek.
(kérjük, hogy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány másolatát ne küldje meg , tekintettel arra, hogy az elektronikus levélben történő okmány küldés nem azonosítja az Érintettet/Önt, viszont szükségtelen adatkezelést eredményez!)

* Kell-e Önnek, mint Érintettnek hivatkoznia a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatára?
Igen, a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatára szükséges hivatkoznia! A pontos és egyértelmű kapcsolatra hivatkozás nélkül a kérelmének teljesítése megtagadható.

* A kérelem benyújtásának helye és módja:

Ön, mint Érintett a kérelmét Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt postai címére küldött levéllel, vagy megadott e-mail címünkre küldött elektronikus (e-mail) üzenettel, vagy személyesen terjesztheti elő (szóbeli kérelemről jegyzőkönyv kerül felvételre).
Ön, mint érintett, jogosult :

* előzetes tájékoztatásra, továbbá kérheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről és/vagy az adataihoz történő hozzáférést – mely esetben tájékoztatást adunk arról, hogy Önre  vonatkozóan kezelünk-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó /jelen Tájékoztatóban rögzített/ főbb szabályai, s kérelmére akár rendelkezésére bocsátjuk a kezelt személyes adatainak másolatát;
Az Érintettnek a másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (GDPR 15. Cikk (4) bekezdés). (így pl. a kamerafelvétel másolat kiadására vonatkozó kérelem akkor teljesíthető, ha a kamerafelvételen az Érintetten kívül más személy nem szerepel, vagy a további személyek felismerhetetlenek, vagy felismerhetetlenné tételük („kitakarásuk”) technikailag indokoltan elvárható és megoldható.
Ilyen tárgyú kérelem kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben tagadható meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén közöljük Önnel, hogy a kérelme megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor, egyben tájékoztatjuk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Ha az Érintetti kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

* adatainak helyesbítését , azaz az Önre vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, kijavítását, hiányos adatai kiegészítését;
* adatai törlését, azaz az adat felismerhetetlenné tételét oly módon, hogy annak helyre állítása többé nem lehetséges ;
A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha  az alábbi indokok valamelyike fennáll:
1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az üzletszerzési céllal kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. a személyes adatait jogellenesen kezeljük;
5. a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem teljesíthető, ha az adatkezelés jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
* az adathordozhatósághoz való jogának a GDPR rendelkezéseinek megfelelő gyakorlását, mely alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

* adatai kezelésének korlátozását, melynek alapján kérésére korlátozzuk az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a)        ha mint Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy  ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát; 1. ha az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
1. ha Szállodánknak, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
1. ha Ön, mint Érintett tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Szállodánk jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Szállodánk előzetesen tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
Az Érintett erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben :
1. ha a felügyleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendeli,
2. ha adatkezelőt az arra jogosult hatóság, bíróság kötelezi a korlátozásra
3. az adatkezelő döntése alapján, ha megítélése szerint az adatok törlése sértené az Érintett, vagy harmadik fél jogos érdekeit (így különösen, ha az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges /pld. vizsgálat vagy eljárás lezárásáig/).
* adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens:

1. körülményeiről,
2. hatásairól és
3. az elhárítására megtett intézkedésekről.
* ha adattovábbítás történik a jogszabályokban meghatározott kivételek esetén kívül az Érintett kérelmére tájékoztatást adunk annak jogalapjáról és címzettjéről.
* A hozzájárulás visszavonása:
A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti az ennek időpontját megelőző, hozzájáruláson alapult adatkezelés jogszerűségét.

* Érintett tiltakozása

Ön, mint Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ide értve a GDPR-ban meghatározott „profilalkotást” is.
Tiltakozás esetén Szállodánk, mint Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Szállodánk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.
Jelen Tájékoztatóval felhívjuk a tisztelt figyelmét, hogy – a Tájékoztató 3.6.3. pontjában meghatározott adatkezelési célokra, valamint az adatkezelés 3.6.5. pontjában meghatározott jogalapra (jogos érdek) tekintettel – a tiltakozása leginkább az esetben lehet megalapozott, ha a kifogásolt adat(kezelés) valamely okból jogellenes volt /pld. olyan helyről készült a kamerafelvétel és sértette  jogait, amelyet a jogszabályi rendelkezések alapján tilos kamerával megfigyelni / pld. mosdó, illemhely/).
* Adatkezeléssel összefüggő jogok gyakorlására vonatkozó eljárási rend
Szállodánk lekésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15 – 22. cikk szerinti kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Szállodánk az eljárásra nyitva álló határidőn belül köteles értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okának megjelölésével.

 

 

* JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

PANASZ ELŐTERJESZTÉSE:
javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen a Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.
A Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme a jelen Tájékoztató Bevezető Részében olvasható!
HATÓSÁGI ELJÁRÁS
KEZDEMÉNYEZÉSE: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményez-
het, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Adatkezelő megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.
Az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
telefonszáma: +36 (1) 391-1400,
elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlapjának címe: http://naih.hu
BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:
Amennyiben Ön, mint Érintett nem ért egyet a kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésünkkel, vagy a ránk vonatkozó kötelező válaszadási határidőt elmulasztjuk, Önt – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A pert az Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy      tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt telefonszámon, vagy e-mail címen, vagy írásban a Szálloda postai címére küldött levélben.

Magdolna Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság

Share This